Địa chỉ: 
Khánh Hòa
Số điện thoại: 
0968 222 262
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Khánh hòa