Địa chỉ: 
334 Tô Hiến Thành Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0933931714
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh