Địa chỉ: 
93 Nguyễn Trường Tộ Thành phố Kon Tum Kon Tum
Số điện thoại: 
0986362286
Loại thuốc: 
Sirnakarang