Địa chỉ: 
65B Long Thới Huyện Hòa Thành Tây Ninh
Số điện thoại: 
066 3840 241
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Tây Ninh