Địa chỉ: 
73-75 Điểu Ông Thị xã Đồng Xoài Bình Phước
Số điện thoại: 
06513885288
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Bình Phước