Địa chỉ: 
Kiot 34-35 Chợ Bình Khánh Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0938848967
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh