Địa chỉ: 
08 Nguyễn Viết Xuân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Đà nẵng