Địa chỉ: 
Thôn 7 Thành phố Kon Tum Kon Tum
Số điện thoại: 
0164439033
Loại thuốc: 
Sirnakarang