Địa chỉ: 
Số 391 Bà Triệu Thành phố Kon Tum Kon Tum
Số điện thoại: 
01668239518
Loại thuốc: 
Sirnakarang