Địa chỉ: 
144 Trịnh Phong Đáng Huyện Hòa Thành Tây Ninh
Số điện thoại: 
0979741747
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Tây Ninh