Địa chỉ: 
11 Đoàn Công Hớn Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0837205629
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh