Địa chỉ: 
87 Trần Quang Diệu Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0909395227
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh