Địa chỉ: 
Phú Yên
Số điện thoại: 
0968 222 260
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Phú Yên