Địa chỉ: 
Lâm Đồng
Số điện thoại: 
0968 222 207
Loại thuốc: 
Safinar