ghep than

  • Việt Nam thực hiện ca ghép thận đầu tiên trên người cách đây đã hơn 20 năm, từ đó đến nay đã có nhiều cơ sở y tế trên cả nước thực hiện thành công kỹ thuật ghép  thận. Là đơn vị tế tuyến đầu của...